Serie: mee vissen
Henk Rispens
conté op papier
tekening
2015